• Diapositiva 2
  • Diapositiva 3
  • Diapositiva 4
  • Diapositiva 5
  • Diapositiva 6
  • Diapositiva 7
  • Diapositiva 8
  • Diapositiva 9
  • Diapositiva 10
  • Diapositiva 11
  • Diapositiva 1

Venda de solo empresarial

Unha vez finalizados os concursos de vendas convocados por XESTUR, as parcelas vacantes dos devanditos concursos poderán adquirirse mediante adxudicación directa.


Solo Empresarial

No seguinte mapa atópanse aqueles parques empresariales que teñen solo dispoñible.


Solo dispoñible

Parcelas Dispoñibles - Venta
BASES DE ALLEAMENTO F. SOLICITUDE (VENTA)

Durante a vixencia do presente concurso de venda non se autorizará a constitución do dereito de superficie sobre ningunha das parcelas obxecto do concurso


Benvido a Web de XESTUR Galicia.

Na nosa Web poderá atopar unha ampla información sobre todas as actuacións tanto rematadas, coma en execución ou de futuro desenvolvemento de XESTUR Galicia.

O obxecto social según o reflexado nos Estatutos da Sociedade e a realización no ámbito da Comunidade Autónoma Galega os seguintes fins:

Elaboración de estudos urbanísticos, incluída a redacción de plans de ordenación e proxectos de urbanización, así como a iniciativa para a súa tramitación e aprobación.

Desenvolvemento da actividade urbanizadora, que comprende tanto a promoción e preparación do solo, a renovación ou remodelación urbana, a realización de obras de infraestructura urbana ou a dotación de servizos para a execución dos plans de ordenación.

Xestión e explotación de obras y servizos resultantes da urbanización, no caso de obter a concesión ou acabar o convenio correspondente, conforme ós normas aplicables a cada caso.

Calquera outra actividade relacionada coas expresadas nos apartados anteriores incluso a construcción, aluguer e expropiación de naves, viviendas e locais industriais e comerciais.

Solo Empresarial

Oferta de parcelas de solo empresarial dotadas de todo os servizos necesarios.

Solo Residencial

promoción de solo residencial no ámbito da Comunidade Autonoma de Galicia.

Novas de interese

Manteñase totalmente informado dos solos empresariales e solos residenciais en todo momento.

Contacto

Po&nñemos a súa disposición unha sección de contacto para resolver calquera duda.